Adresat, takime informuese për Komunat

22/12/2022

Në zyrat e Agjencisë Kadastrale të Kosovës, me dy grupe të ndara komunash u mbajtën takimet informuese dhe koordinuese për Projektin e Kompletimit të Sistemit të Adresave në kuadër të projektit REGIP, konkretisht për përditësimin e të dhënave të adresave. Pjesë e takimit ishin drejtorët e urbanizmit dhe zyrtarët për adresa të 16 komunave të regjioneve të ndryshme të cilët nga zyrtarët e Njësisë së Adresave u informuan për rrjedhën e procesit të deritanishëm, planifikimet për fillimin e projektit dhe për përgjegjësitë e komunave dhe Stafit Mbështetës në këtë proces.

Me këtë rast komunave iu kërkua që të bëjnë përgatitjet e nevojshme në caktimin e personave për përcjelljen e këtij procesi, sigurimin e hapësirës dhe materialit të nevojshëm logjistik.

Projekti për Kompletimin e Sistemit të Adresave parasheh që komunave për gjashtë muaj të ju ofroj mbështetje në përditësimin dhe kompletimin e të dhënave të adresave, duke rekrutuar staf mbështetës për komuna, i cili do të mbledhë të dhëna të reja të adresave (rrugë e hyrje të reja dhe njësi), digjitalizimin dhe përditësimin e të dhënave në SIRA (Sistemi i Informacioneve për Regjistrin e Adresave), do të ofroj mbështetje në procesin e prodhimit dhe vendosjes së tabelave të emrave të rrugëve dhe numrave të hyrjeve për komuna si dhe ndërlidhjen e të dhënave të Adresave me të dhënat e Gjendjes Civile. Kjo parashihet të filloj nga muaji i ardhshëm, gjë që u mirëprit dhe përshëndet si proces i domosdoshëm dhe ndihmues për komunat.

Shpërndaje në:

Të tjera

Takim me stafin mbështetës komunal dhe me zyrtarët e urbanizmit të komunave përkatëse

12/01/2023

Fillon pilotimi i ndërlidhjes së adresave me regjistrin civil

27/12/2022

Shtohet numri i produkteve pronësoro-juridike "online"

21/12/2022

REGIP, takim mes ekspertëve të AKK-së dhe të Bankës Botërore

02/12/2022

Mbahet takimi i parë i Komitetit të Praktikave të Mira

17/11/2022
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net