LEGJISLACIONI

UDHËZIMI ADMINISTRATIV MMPHI Nr.04/2023 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV MMPH NR. 11/19 PËR NDARJEN E NDËRTESËS DHE PJESËS SË NDËRTESËS

Shkarko

UDHËZIMI ADMINISTRATIV MMPHI Nr. 05/2023 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV MMPH NR. 12/19 PËR NDARJEN DHE REGJISTRIMIN E PARCELËS

Shkarko

LIGJI NR. 04 L-013 PËR KADASTËR

Shkarko

LIGJI NR.08 L-010 PËR KRIJIMIN E INFRASTRUKTURËS KOMBËTARE TË INFORMACIONIT HAPËSINOR

Shkarko

LIGJI NR. 04 L-071 PËR SISTEMIN E ADRESAVE

Shkarko

LIGJI NR. 2002/ PËR THEMELIMIN E REGJISTRIT TE TË DREJTAVE TË PRONËS SË PALUAJTSHME

Shkarko

LIGJI NR. 2002/4 PËR HIPOTEKAT

Shkarko

UDHËZIMI ADMINISTRATV PËR REGJISTRIMIN E PRONËS NË EMËR TË DY BASHKËSHORTËVE

Shkarko

DORACAKË

Raportet vjetore

RAPORTI VJETOR 2017

Shkarko

RAPORTI VJETOR 2020

Shkarko

RAPORTI VJETOR 2018

Shkarko

RAPORTI VJETOR 2019

Shkarko

Publikime

Formular dhe kërkesa

KËRKESA PËR KORIGJIM

Shkarko

KËRKESË PËR ÇERTIFIKATË MBI TË DREJTAT E PRONËS SË PALUAJTSHE DHE/OSE KOPJE TË PLANIT

Shkarko

KËRKESA PËR LICENCIMIN E KOMPANISË GJEODETE

Shkarko

KËRKESA PËR LICENCIM TË GJEODETËVE

Shkarko

MEMORANDUME

Frogot Password?

Lost your password? No problem! Enter your email address to verify your account.

Alerady a member?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net