Shpalljet e fundit

Arkivë

Kërkesë për Shprehje të Interesit - Specialist i GIS-it për Sistemin e Adresave

05/09/2023

Njoftim për dhënie të Kontratës - Specialist i Kadastrit për Kadastrin e Përçojave

04/08/2023

Njoftim për dhënie të Kontratës - Rilevimi aerofotogrametrik i territorit të Republikës së Kosovës

25/07/2023

Njoftim për dhënie të Kontratës - STAFI MBËSHTETËS KOMUNAL – KONSULENTËT

24/07/2023

Kërkesë për Shprehje të Interesit - STAFI MBËSHTETËS KOMUNAL – KONSULENTËT (PËR MBLEDHJEN DHE PËRDITËSIMIN E TË DHËNAVE TË ADRESAVE)

20/07/2023

Kërkesë për Shprehje të Interesit - Specialist i Prokurimit

17/07/2023

Kërkesë për Kuotim (KpK) - Blerje e mallrave

16/06/2023

Kërkesë për Shprehje të Interesit-Specialist i Kadastrit për Kadastrin e Përçojave

18/05/2023

NJOFTIM PËR DHËNJE TË KONTRATËS - Matja e rrugëve të reja në terren

08/05/2023

NJOFTIM PËR DHËNJE TË KONTRATËS-Specialist i Komunikimit/Marrëdhënieve me Publikun

08/05/2023

Amendamenti Nr. 1-Për dokumentet e Kërkesës për Shprehje të Interesit për STAFI MBËSHTETËS KOMUNAL

14/04/2023

Kërkesë për Shprehje të Interesit-Specialist i Komunikimit/Marrëdhënieve me Publikun

03/04/2023

NJOFTIM PËR DHËNJE TË KONTRATËS

29/03/2023

Kërkesë për Shprehje të Interesit-Stafi Mbështetës Komunal - Konsulentët (Për mbledhjen dhe përditësimin e të dhënave të adresave)

29/03/2023

AMENDAMENTI NR. 2

17/03/2023

NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS

16/03/2023

NJOFTIM PËR DHËNIEN E KONTRATËS

02/03/2023

Kërkesë për Shprehje të Interesit-Matja e rrugëve të reja në terren

08/02/2023

Kërkesë për Shprehje të Interesit-Specialist i Prokurimit

06/02/2023

Njoftim Specifik i Prokurimit-Furnizimi dhe instalimi me harduer (pajisje për qendrat e të dhënave etj.) dhe licenca standarde

27/01/2023

NJOFTIM PËR DHËNIEN E KONTRATËS

17/01/2023

STAFI MBËSHTETËS KOMUNAL – KONSULENTËT (PËR MBLEDHJEN DHE PËRDITËSIMIN E TË DHËNAVE TË ADRESAVE)

22/12/2022

NJOFTIM PER ANULIM - Zhvillimi i Strategjisë së IKIH-së në Republikën e Kosovës

09/12/2022

NJOFTIM PËR DHËNIEN E KONTRATËS

24/11/2022

NJOFTIM: KANDIDATËT FITUES PËR POZITËN DREJTOR EKZEKUTIV

17/11/2022

RILEVIMI AEROFOTOGRAMETRIK I TERRITORIT TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS

09/11/2022

VENDIM PËR SHTYRJE AFATI PËR REKRUTIM PËR POZITËN E DREJTORIT EKZEKUTIV

17/10/2022

CANCELATION NOTICE

17/10/2022

KONSULENTËT PËR MBLEDHJEN DHE PËRDITËSIMIN E TË DHËNAVE TË ADRESAVE

10/10/2022

Zhvillimi i Strategjisë së TI-së, Planit Implementues dhe Arkitekturës së Sistemit të AKK-së

05/10/2022

Specialist për Menaxhim Financiar

09/09/2022

Njoftim - Lista e ngushtë për pozitën Drejtor Ekzekutiv në Agjencinë Kadastrale të Kosovës

09/09/2022

REoI the NSDI Strategy_Kërkesë për Shprehje Interesi

29/08/2022

Njoftim për anulim

23/08/2022

Kërkesë për Shprehje Interesi

17/08/2022

KONKURS PËR POZITËN E DREJTORIT EKZEKUTIV

26/07/2022
Frogot Password?

Lost your password? No problem! Enter your email address to verify your account.

Alerady a member?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net