Raportet vjetore

RAPORTI VJETOR 2017

Shkarko

RAPORTI VJETOR 2020

Shkarko

RAPORTI VJETOR 2018

Shkarko

RAPORTI VJETOR 2019

Shkarko

RAPORTI VJETOR 2021

Shkarko

LEGJISLACIONI

DORACAKË

DORACAKU PËR RINDËRTIMIN E INFORMACIONEVE KADASTRALE

Shkarko

DORACAK PER KADASTRIN E NDERTESAVE

Shkarko

DORACAK PËR SISTEMIN E ADRESAVE

Shkarko

DORACAK PER SIKTK

Shkarko

Publikime

Formular dhe kërkesa

KËRKESA PËR KORIGJIM

Shkarko

KËRKESË PËR ÇERTIFIKATË MBI TË DREJTAT E PRONËS SË PALUAJTSHE DHE/OSE KOPJE TË PLANIT

Shkarko

KËRKESA PËR LICENCIMIN E KOMPANISË GJEODETE

Shkarko

KËRKESA PËR LICENCIM TË GJEODETËVE

Shkarko

MEMORANDUME

Frogot Password?

Lost your password? No problem! Enter your email address to verify your account.

Alerady a member?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net