IKIH

19/09/2022

INFRASTUKTURA E INFORMACIONEVE GJEOHAPËSINORE NË REPUBLIKËN E KOSOVËS

Implementimi i konceptit të IKIH është i një rëndësie të veçantë për Republikën e Kosovës, pasi vendi përditë e më shumë po ...

Lexo më shumë
Frogot Password?

Lost your password? No problem! Enter your email address to verify your account.

Alerady a member?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net