DORACAKË

DORACAKU PËR RINDËRTIMIN E INFORMACIONEVE KADASTRALE

Shkarko

DORACAK PER KADASTRIN E NDERTESAVE

Shkarko

DORACAK PËR SISTEMIN E ADRESAVE

Shkarko

DORACAK PER SIKTK

Shkarko

KORNIZA E PUNËS PËR MATJE, KRIJIM DHE REGJISTRIM TË NJËSIVE KADASTRALE

Shkarko

PROCEDURAT PËR REGJISTRIMIN E PRONËS SË PALUAJTSHME NË KADASTËR

Shkarko

LEGJISLACIONI

Raportet vjetore

RAPORTI VJETOR 2021

Shkarko

RAPORTI VJETOR 2020

Shkarko

RAPORTI VJETOR 2019

Shkarko

RAPORTI VJETOR 2018

Shkarko

Publikime

Formular dhe kërkesa

KËRKESA PËR KORIGJIM

Shkarko

KËRKESË PËR ÇERTIFIKATË MBI TË DREJTAT E PRONËS SË PALUAJTSHE DHE/OSE KOPJE TË PLANIT

Shkarko

KËRKESA PËR LICENCIMIN E KOMPANISË GJEODETE

Shkarko

KËRKESA PËR LICENCIM TË GJEODETËVE

Shkarko

MEMORANDUME

Frogot Password?

Lost your password? No problem! Enter your email address to verify your account.

Alerady a member?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net