MANDATI DHE PËRGJEGJËSITË E AGJENCISË KADASTRALE TË KOSOVËS

Agjencia Kadastrale e Kosovës është autoriteti qendror për mirëmbajtjen e bazës së të dhënave kadastrale, për mirëmbajtjen e regjistrave pronësorë, për hartografi dhe GIS, për sistemin e unifikuar të adresave, për infrastrukturën kombëtare të informacioneve hapësinore dhe për administrimin e Infrastrukturës së Teknologjisë së Informacioneve (TI) respektivisht qendrës së parë dhe të dytë të të dhënave. Si institucion i nivelit qendror, AKK ka kompetenca për nxjerrjen e udhëzuesve dhe kornizave të punës lidhur me të gjitha veprimtaritë kadastrale, është përgjegjëse për trajnimin dhe certifikimin e zyrtarëve në Zyrat Kadastrale Komunale për operim në Sistemin e Informacioneve Kadastrale për Tokën në Kosovës (SIKTK) dhe për trajnimin, certifikimin dhe licencimin e gjeodetëve dhe kompanive gjeodete për ofrimin e shërbimeve kadastrale. Duke u bazuar në Ligjin për Kadastër AKK ka deleguar tek ZKK-të detyrat për regjistrimin dhe mirëmbajtjen e tëdhënave në SIKTK. ZKK-të ofrojnë shërbime për persona fizik dhe juridik si dhe për institucionet publike në 35 nga 38 komunat e Republikës së Kosovës, ndërsa në tre Komuna, respektivisht në Zubin Potok, Leposaviq dhe Zveqanedhe krahas përpjekjeve të AKK-së administrimi i kadastrës nuk po bëhet konform legjislacionit të Republikës sëKosovës. Si rezultat i kësaj dhe me qëllimin e ofrimit të shërbimeve kadastrale për qytetarët e këtyre trikomunave, AKK duke u bazuar në Ligjin për kadastër ka vendosur që të pranojë kërkesat e qytetarëve të trikomunave veriore, dhe për të njëjtat të lëshohen dokumente kadastrale dhe pronësore, si dhe të bëhet mirëmbajtjae Regjistrit të të Drejtave mbi Pronat të Paluajtshme.


ORGANOGRAMI I AGJENCISË KADASTRALE TË KOSOVËS

Agjencia Kadastrale e Kosovës vepron në bazë të Rregullores me Nr. 20/2014 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës, të aprovuar me datë 08.12.2014. Bazuar në këtë rregullore AKK në strukturën e saj organizative ka gjithsej 5 Drejtori dhe 14 sektorë. Numri i të punësuarve të aprovuar nga Buxheti për vitin 2020 është 52 punëtor. Aktualisht numri i të punësuarve në AKK është 51, prej tyre: 33 Meshkuj & 18 Femra. Mosha mesatare është 42 vjet. Në Agjencinë Kadastrale janë të punësuar edhe shtatë (7) zyrtarë si staf mbështetës të cilët janë të financuar nga donatorët, prej tyre janë 5 meshkuj dhe 2 femra.


Zyra e Drejtorit të Përgjithshëm:

z. Avni Ahmeti
Zv. Drejtor i Përgjithshëm
Email: avni.ahmeti@rks-gov.net

Drejtorati i Regjistrit mbi Pronat e Paluajtshme

z. Hasim Pacolli
u.d Drejtor i Drejtoratit
Email: hasim.pacolli@rks-gov.net

Drejtorati për Financa dhe Shërbime të Përgjithshme
z-nja Fazile Hamiti
Drejtore e Drejtoratit
Email: Fazile.Hamiti@rks-gov.net

Drejtorati Ligjor
z. Bashkim Shaqiri
u.d Drejtor i Drejtoratit
Email: Bashkim.Shaqiri@rks-gov.net

Njësia për Implementimin e Projekteve
z. Muzafer Çaka
Udhëheqës i Njësisë
Emaili: Muzafer.Caka@rks-gov.net


Drejtorati për Teknologji të Informacionit 
z-nja Afërdita Thaçi
Drejtore e Drejtoratit
Email: aferdita.thaci@rks-gov.net

MANDATI DHE PËRGJEGJËSITË E ZYRAVE KADASTRALE KOMUNALE

Kontakti

Duke u bazuar në Ligjin për Kadastër AKK ka deleguar tek ZKK-të detyrat për regjistrimin dhe mirëmbajtjen e të dhënave në SIKTK. ZKK-të ofrojnë shërbime për persona fizik dhe juridik si dhe për institucionet publike në 35 nga 38 komunat e Republikës së Kosovës, ndërsa në tre Komuna, respektivisht në Zubin Potok, Leposaviq dhe Zveqan edhe krahas përpjekjeve të AKK-së administrimi i kadastrës nuk po bëhet konform legjislacionit të Republikës së Kosovës. Si rezultat i kësaj dhe me qëllimin e ofrimit të shërbimeve kadastrale për qytetarët e këtyre tri komunave, AKK duke u bazuar në Ligjin për kadastër ka vendosur që të pranojë kërkesat e qytetarëve të tri komunave veriore, dhe për të njëjtat të lëshohen dokumente kadastrale dhe pronësore, si dhe të bëhet mirëmbajtja e Regjistrit të të Drejtave mbi Pronat të Paluajtshme.

SEKTORI PRIVAT

Duke pasur për qëllim ofrimin sa më të shpejtë dhe sa më efikas të shërbimeve për qytetarët, Agjencia Kadastrale e Kosovës, respektivisht legjislacioni në fuqi ka rregulluar përfshirjen e sektorit privat në kryerjen e shërbimeve kadastrale. Për këtë arsye, Agjencia Kadastrale e Kosovës ka nxjerrë Udhëzimi Administrativ Nr. 13/2019 për Licencimin e Kompanive Gjeodete dhe të Gjeodetëve e cila rregullon mënyrën dhe kushtet që një gjeodet apo kompani gjeodete të gëzojë statusin e Gjeodetit të Licencuar apo Kompanisë së Licencuar Gjeodete.

Frogot Password?

Lost your password? No problem! Enter your email address to verify your account.

Alerady a member?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net