MEMORANDUME

Marrvëshje Bashkëpunimi me Agjencinë Shtetrore të Arkivave të Kosovës

Shkarko

Marrvëshje Bashkëpunimi me Agjencinë Shtetërorë për Kadastër dhe patundshmëri të Maqedonisë së Veriut

Shkarko

Marrëveshje bashkëpunimi me Postën e Kosovës

Shkarko

Marrëveshje Bashkëpunimi me Odën e Përmbaruesve Privat të Kosovës

Shkarko

Marrëveshje bashkëpunimi me Odën e Noterëve

Shkarko

Marrëveshje bashkëpunimi me Agjencinë Kundër Korrupsionit

Shkarko

Marrëveshje bashkëpunimi me Autoritetin Shtetëror për Informacione Gjeohapësinore të Republikës së Shqipërisë

Shkarko

Marrëveshje bashkëpunimi me Kë[shillin prokurorial të Kosovës

Shkarko

LEGJISLACIONI

DORACAKË

DORACAKU PËR RINDËRTIMIN E INFORMACIONEVE KADASTRALE

Shkarko

DORACAK PER KADASTRIN E NDERTESAVE

Shkarko

DORACAK PËR SISTEMIN E ADRESAVE

Shkarko

DORACAK PER SIKTK

Shkarko

Raportet vjetore

Publikime

PLANI STRATEGJIK 2021 - 2025

Shkarko

BROSHURA PËR IKIH (INSPIRATION)

Shkarko

RAPORTI "IMPULS"

Shkarko

Formular dhe kërkesa

Frogot Password?

Lost your password? No problem! Enter your email address to verify your account.

Alerady a member?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net