NJOFTIM PËR DHËNJE TË KONTRATËS - Matja e rrugëve të reja në terren

08/05/2023

Vendi: Kosovë
Projekt ID: P164555
Emri i Projektit Kredia e Bankës Botërore: Projekti i Kadastrës se Pasurive të Paluajtshme dhe Infrastrukturës Gjeohapësinore
Numri identifikues I kontratës.: XK-KCA-340446-CS-CQS
UTORITETI KONTRAKTUES: Agjencia Kadastrale e Kosovës
OBJEKTI I KONTRATËS: Matja e rrugëve të reja në terren
TIPI I PROCEDURËS: Përzgjedhjen e Konsulentëve të Kualifikuar (CQS)

Shkarko Njoftimin për dhënie të kontratës

Shpërndaje në:

Të tjera

Amendamenti Nr .1 - Dy (2) Konsulentë Ligjorë

15/11/2023

Njoftim për dhënien të Kontratës - Specialist të GIS-it për Sistemin e Adresave

06/11/2023

Njoftim për dhënie të Kontrates - Specialist i Kadastrit

03/11/2023

Kërkesë për Shprehje të Interesit - Dy (2) Konsulentë Ligjorë

26/10/2023

Njoftim për dhënie të Kontratës - Specialist i Prokurimit

16/10/2023
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net