Kërkesë për Kuotim (KpK) - Blerje e mallrave

16/06/2023

Blerësi: Agjencia Kadastrale e Kosovës
Projekti: Projekti i Kadastrit të Pronës së Paluajtshme dhe Infrastrukturës Gjeohapësinore (REGIP)
Titulli i kontratës: Blerja e pajisjeve gjeodete (Dron/UAV, pajisje gjeodete GNSS dhe pajisje digjitale të nivelimit me saktësi të lartë)
Shteti: Republika e Kosovës
Nr. i huasë/Nr. i kredisë: IDA-63540

Shkarko kërkesën

Shpërndaje në:

Të tjera

Kërkesë për Shprehje të Interesit - Specialist i GIS-it për Sistemin e Adresave

05/09/2023

Kërkesë për Oferta - Shërbime Jokonsulente

22/08/2023

Njoftim për dhënie të Kontratës - Specialist i Kadastrit për Kadastrin e Përçojave

04/08/2023

Njoftim për dhënie të Kontratës - Rilevimi aerofotogrametrik i territorit të Republikës së Kosovës

25/07/2023

Njoftim për dhënie të Kontratës - STAFI MBËSHTETËS KOMUNAL – KONSULENTËT

24/07/2023
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net