Njoftim për dhënie të Kontratës - Rilevimi aerofotogrametrik i territorit të Republikës së Kosovës

25/07/2023

Punëdhënësi: Agjencia Kadastrale e Kosovës
Projekti: Projekti i Kadastrit të Pronës së Paluajtshme & Infrastrukturës Gjeohapësinore (REGIP)
Titulli i kontratës: Rilevimi aerofotogrametrik i territorit të Republikës së Kosovës
Vendi: Republika e Kosovës
Nr. Kredisë / Nr. Grantit: IDA-3540
Nr. RFB-së: XK-KCA-320074-NC-RFB

Shkarko Njoftimin

Shpërndaje në:

Të tjera

Kërkesë për Shprehje të Interesit - Specialist i GIS-it për Sistemin e Adresave

05/09/2023

Kërkesë për Oferta - Shërbime Jokonsulente

22/08/2023

Njoftim për dhënie të Kontratës - Specialist i Kadastrit për Kadastrin e Përçojave

04/08/2023

Njoftim për dhënie të Kontratës - STAFI MBËSHTETËS KOMUNAL – KONSULENTËT

24/07/2023

Kërkesë për Shprehje të Interesit - STAFI MBËSHTETËS KOMUNAL – KONSULENTËT (PËR MBLEDHJEN DHE PËRDITËSIMIN E TË DHËNAVE TË ADRESAVE)

20/07/2023
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net