Njoftim Për Dhënien e Kontratës

02/10/2023

Punëdhënësi: Agjencia Kadastrale e Kosovës
Projekti: Projekti i Kadastrit të Pronës së Paluajtshme dhe Infrastrukturës Gjeohapësinore (REGIP)
Titulli i kontratës: Blerja e pajisjeve gjeodete (Dron/UAV, pajisje gjeodete GNSS dhe pajisje digjitale të nivelimit me saktësi të lartë)
Shteti: Republika e Kosovës

Shkarko Njoftimin

Shpërndaje në:

Të tjera

Amendamenti Nr .1 - Dy (2) Konsulentë Ligjorë

15/11/2023

Njoftim për dhënien të Kontratës - Specialist të GIS-it për Sistemin e Adresave

06/11/2023

Njoftim për dhënie të Kontrates - Specialist i Kadastrit

03/11/2023

Kërkesë për Shprehje të Interesit - Dy (2) Konsulentë Ligjorë

26/10/2023

Njoftim për dhënie të Kontratës - Specialist i Prokurimit

16/10/2023
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net