Njoftim për dhënien e Kontratës - Konsulent Ligjor

16/01/2024

Punëdhënësi: Agjencia Kadastrale e Kosovës
ID e projektit: P164555
Emri i Kredisë së Bankës Botërore: Projekti i Kadastrit të Pronës së Paluajtshme dhe Infrastrukturës Gjeohapësinore (REGIP)
Vendi: Republika e Kosovës
Nr. Identifikues i Kontratës: XK-KCA-388660-CS-INDV
AUTORITETI KONTRAKTUES: Agjencia Kadastrale e Kosovës

Shkarko Njoftimin

Shpërndaje në:

Të tjera

Kërkesë për Shprehje të Interesit - Specialist i Komunikimit/Marrëdhënieve me Publikun

14/02/2024

Njoftim për dhënien e Kontratës - Furnizimi dhe instalimi me harduer (pajisje për qendrat e të dhënave etj.) dhe licenca standarde

14/02/2024

Njoftim Specifik i Prokurimit - ZHVILLIMI DHE AVANCIMI I SISTEMEVE TË INFORMACIONIT KADASTRAL

08/12/2023

Amendamenti Nr .1 - Dy (2) Konsulentë Ligjorë

15/11/2023

Njoftim për dhënien të Kontratës - Specialist të GIS-it për Sistemin e Adresave

06/11/2023
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net