Kërkesë për Shprehje të Interesit-Stafi Mbështetës Komunal - Konsulentët (Për mbledhjen dhe përditësimin e të dhënave të adresave)

29/03/2023

Shteti: Kosovë
ID e projektit: P164555
Emri i kredisë së Bankës Botërore: Projekti i Kadastrit të Pronës së Paluajtshme & Infrastrukturës Gjeohapësinore
Nr. Identifikues i kontratës: XK-KCA-315949-CS-INDV-R
Data e publikimit: 29 Mars 2023

STAFI MBËSHTETËS KOMUNAL – KONSULENTËT
(PËR MBLEDHJEN DHE PËRDITËSIMIN E TË DHËNAVE TË ADRESAVE)

Shkarko Kërkesen

Shkarko Termat e References

Shkarko Amendamentin Nr. 1

Shkarko Amendamentin Nr. 2

Shpërndaje në:

Të tjera

Kërkesë për Shprehje të Interesit-Specialist i Kadastrit për Kadastrin e Përçojave

18/05/2023

NJOFTIM PËR DHËNJE TË KONTRATËS - Matja e rrugëve të reja në terren

08/05/2023

NJOFTIM PËR DHËNJE TË KONTRATËS-Specialist i Komunikimit/Marrëdhënieve me Publikun

08/05/2023

Amendamenti Nr. 1-Për dokumentet e Kërkesës për Shprehje të Interesit për STAFI MBËSHTETËS KOMUNAL

14/04/2023

Kërkesë për Shprehje të Interesit-Specialist i Komunikimit/Marrëdhënieve me Publikun

03/04/2023
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net