Kërkesë për Shprehje të Interesit-Stafi Mbështetës Komunal - Konsulentët (Për mbledhjen dhe përditësimin e të dhënave të adresave)

29/03/2023

Shteti: Kosovë
ID e projektit: P164555
Emri i kredisë së Bankës Botërore: Projekti i Kadastrit të Pronës së Paluajtshme & Infrastrukturës Gjeohapësinore
Nr. Identifikues i kontratës: XK-KCA-315949-CS-INDV-R
Data e publikimit: 29 Mars 2023

STAFI MBËSHTETËS KOMUNAL – KONSULENTËT
(PËR MBLEDHJEN DHE PËRDITËSIMIN E TË DHËNAVE TË ADRESAVE)

Shkarko Kërkesen

Shkarko Termat e References

Shkarko Amendamentin Nr. 1

Shkarko Amendamentin Nr. 2

Shpërndaje në:

Të tjera

Njoftim për Dhenien e Kontratës - Prodhimi dhe instalimi i tabelave me emrat e rrugëve dhe numrat e adresave në hapësirat e qarkullimit publik

07/05/2024

Kërkesë për Shprehje të Interesit - Specialist i Komunikimit/Marrëdhënieve me Publikun

04/04/2024

Njoftim Specifik i Prokurimit - Korrigjimi i të dhënave në Sistemin Informativ Kadastrale dhe Tokësor të Kosovës (SIKTK)

02/04/2024

Njoftim për dhënien e Kontratës - Furnizimi dhe instalimi me harduer (pajisje për qendrat e të dhënave etj.) dhe licenca standarde

14/02/2024

Njoftim për dhënien e Kontratës - Konsulent Ligjor

16/01/2024
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net