Broshura

REGJISTRIMI I PRONËSISË ME KONTRATË DHURIMI

Shkarko

REGJISTRIMI I PRONËSISË ME KREDITIM / HIPOTEKË

Shkarko

REGJISTRIMI I PRONËSISË ME KONTRATË KËMBIMI

Shkarko

REGJISTRIMI I PRONËSISË ME KONTRATË PËR NDËRTIM / KOMPENSIM

Shkarko

REGJISTRIMI I PRONËSISË ME KONTRATË PËR MBAJTJE TË PËRHERSHME

Shkarko

REGJISTRIMI I PRONËSISË ME KONTRATË PËR NDARJE FIZIKE TË PRONËSISË

Shkarko

REGJISTRIMI I PRONËSISË ME VENDIM NGA ORGANET KOMPETENTE

Shkarko

REGJISTRIMI I SË DREJTËS SË QIRASË

Shkarko
Frogot Password?

Lost your password? No problem! Enter your email address to verify your account.

Alerady a member?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net