Gazeta periodike e AKK-se

GAZETA PERIODIKE 1

Shkarko

GAZETA PERIODIKE 2

Shkarko

GAZETA PERIODIKE 3

Shkarko

GAZETA PERIODIKE 4

Shkarko

GAZETA PERIODIKE 5

Shkarko

GAZETA PERIODIKE 6

Shkarko

GAZETA PERIODIKE 7

Shkarko

GAZETA PERIODIKE 8

Shkarko
Frogot Password?

Lost your password? No problem! Enter your email address to verify your account.

Alerady a member?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net