Miratohet Projektligji për Kadastër të Pronës së Paluajtshme

07/06/2023

Qeveria e Republikës së Kosovës, në mbledhjen e 145-të të mbajtur me datë 7 qershor 2023, ka miratuar Projektligjin për Kadastër të Pronës së Paluajtshme. Rregullimi normativ i projektligjit ka rëndësi të veçantë për sektorin e të drejtave pronësore, pasi që përcakton kriteret dhe institucionin përgjegjës për mbajtjen, ruajtjen, dhe përditësimin e regjistrave shtetëror të pronave të paluajtshme si dhe të drejtave pronësore mbi ato prona. Ky projektligj do të shënojë reformë rrënjësore në sektorin e kadastrit dhe do të avancojë më tutje sistemin kadastral në Republikën e Kosovës.
Hartimi i Ligjit të ri për Kadastër të Pronës së Paluajtshme ka për qëllim, rregullimin e shërbimit publik të pasurive të paluajtshme në kadastër, administrimin e kadastrit dhe organizimin e institucionit përgjegjës për kadastër në Republikën e Kosovës. Projektligji është në përputhje me përafrimin e legjislacionit me acquis të BE-së, dhe në linjë më ndërtimin e infrastrukturës ligjore në fushën e kadastrës dhe pronës së paluajtshme si dhe në përputhje me praktikat më të mira ndërkombëtare. Projektligji për Kadastër të Pronës Paluajtshme adreson të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me shërbimin e kadastrës duke përfshirë organizimin institucional të kadastrës në Republikën e Kosovës, përmbajtën e kadastrit, matjet kadastrale, regjistrimin e pronave të paluajtshme dhe të drejtave pronësore mbi ato prona, rindërtimin e informacioneve kadastrale, e aspekte tjera të rëndësishme.
Reformat ligjore e normative të cilat parashihen të ndodhin janë:

- Unifikimi i legjislacionit nga fusha e kadastrës;
- Organizimi vertikal institucional përmes përfshirjes së Zyrave Kadastrale Komunale në kuadër të Agjencisë Kadastrale të Kosovës, me qëllim të rritjes së përformancës, përgjegjësisë në punë, bashkëpunimit dhe koordinimit më të mirë. Një organizim i tillë është bazuar edhe në sistemin kadastral të shteteve të rajonit dhe më gjerë;
- Fuqizimi i rolit të komisionit për Rindërtimin e informacioneve kadastrale, me qëllim të mundësimit të regjistrimit të pronave, më shpejt dhe më lirë, në emër të pronarëve faktik si dhe zvogëlimit të informalitetit i cili është barrë për të drejtat pronësore në Republikën e Kosovës;
- Karakteri publik i të dhënave kadastrale, përkatësisht qasja më e lehtë e institucioneve dhe publikut në informacione kadastrale.
- Miratimi i Projektligjit për Kadastër të Pronës së Paluajtshme, është një hap drejt arritjes së objektivave të Agjencisë Kadastrale të Kosovës për avancimin e modernizimin e kadastrës, rindërtimin e informacioneve kadastrale dhe të drejtave pronësore, në linjë me vizionin e qasjen serioze institucionale për reforma rrënjësore në kadastrën shtetërore.Shpërndaje në:

Të tjera

Takim me përfaqësuesin e GIZ-it Gjerman

29/09/2023

Projekti për matjen e rrugëve të reja në teren

28/09/2023

Mbahet takimi i radhës i Komitetit të praktikave të mira

20/09/2023

AKK pret në takim ekspertët e USAID-it në kuadër të Aktivitetit Qeverisja e Pronës

14/09/2023

AKK monitoron në terren aktivitetet në kuadër të projektit Rilevimi Aerofotogrametrik i Territorit të Republikës së Kosovës

13/09/2023
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net