AKK fillon dorëzimin e raporteve të monitorimit tek Kryetarët e Komunave dhe Drejtorët e ZKK-ve

02/11/2023

Sot me datë 02.11.2023 AKK-ja ka filluar vizitat nëpër komuna në të cilat ka përfunduar tashmë monitorimi punëve dhe aktiviteteve nga grupi monitorues i AKK-së. Për të dorëzuar këto raporte me gjetjet dhe rekomandimet nga ky proces, Zv. Drejtori i përgjithshëm i AKK-së Avni Ahmeti, bashkë me Zv. Drejtorin Ligjor Bashkim Shaqiri dhe Drejtoreshën e Financave Fazile Hamiti u takuan me Kryetarin e Komunës së Skënderajit Z. Fadil Nura.
Ky monitorim është i teti me radhë, ndërsa i pari pas hyrjes në fuqi të Udhëzimeve Administrative të reja. Për këtë aktivitet AKK-ja ka formuar tri grupe punuese për kontroll të lëndëve për pjesën grafike, pronësore-juridike, tekstuale si dhe lëndëve të gjeodetëve dhe kompanive gjeodete të licencuara. Kontrolli është bërë nga dosjet e skanuara e të cilat janë të bashkangjitura në SIKTK dhe të njëjtat lëndë mandej janë verifikuar edhe fizikisht nga vizitat nëpër ZKK.
Përzgjedhja e lëndëve për kontrollë është bërë në formë të rastësishme dhe përfshinë periudhën kohore Korrik 2022 - Mars 2023.

Shpërndaje në:

Të tjera

AKK pret në takim ekspertë të Bankës Botërore në kuadër të Projektit “Rritja e Cilësisë dhe Fushëveprimit të Regjistrimit të Tatimpaguesve”

05/12/2023

AKK-ja pjesë e punëtorisë për shpronësim organizuar nga MMPHI – Departamenti i Shpronësimit

01/12/2023

Hapen zyrat kadastrale në veri

29/11/2023

Funksionalizohen shërbimet kadastrale në ZKK Mitrovicë Veriore, Leposaviq, Zubin Potok dhe Zveçan

27/11/2023

AKK-ja pjesë e punëtorisë për komasacion organizuar nga AKP-ja

22/11/2023
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net