Trajnim për adresa

18/10/2022
Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) si organ kompetent për krijimin e sistemit të unifikuar të adresave në kuadër të projektit për regjistrimin e pronës së paluajtshme në kadastër dhe për infrastrukturë gjeohapësinore (REGIP), huamarrje kjo nga Banka Botërore, ka paraparë edhe aktivitetin për kompletimin e Sistemit të Adresave. Me qëllim të parapërgatitjes së zyrtarëve komunal për përkrahje të këtij aktiviteti kapital, AKK ka organizuar trajnim për zyrtarët e urbanizmit të komunave Lipjani, Mamusha, Novoberda, Gjilani,. Qëllimi i trajnimit është të u ofroj zyrtarëve komunal njohuri rreth mirëmbajtjes së të dhënave të adresave përmes aplikacionit "Sistemi i Informacioneve për Regjistrin e Adresave" (SIRA). Trajnimet do të vazhdojnë edhe për zyrtarët e Drejtorive për Urbanizëm nëpër Komunat tjera.
Shpërndaje në:

Të tjera

Pas aprovimit të Ligjit, AKK organ kompetent për IKIH

04/08/2022

REGIP, ekspertë të Bankës Botërore qëndruan në AKK

25/07/2022

AKK, vizita pune në Gjilan dhe Kamenicë

11/03/2022

Sistemi i Unifikuar i Adresave dhe ndërlidhja e regjistrit të adresave me regjistrin civil

04/07/2022

AKK merr pjese në Forumin Botëror Gjeohapësinor

04/07/2022
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net