Certifikata pronësore “online” në eKosova

24/10/2022

Si rezultat i bashkëpunimit mes Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme, respektivisht Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe Agjencisë së Shoqërisë së Informacionit, është lancuar shërbimi i marrjes së certifikatës pronësore “online” përmes platformës digjitale eKosova për të gjithë ata qytetarë që kanë pronë të regjistruar në emër të tyrin personal e me numër personal. Ky shërbim paraqet avancim të rëndësishëm në ofrimin cilësor dhe në kohë reale të produkteve pronësoro-juridike për qytetarët e Republikës së Kosovës. Të bashkëngjitur mund të shikoni videon shpjeguese për hapat që duhet të ndiqni për pajisje me certifikatë pronësore përmes platformës digjitale eKosova, në https://www.rks-gov.net/.

Shpërndaje në:

Të tjera

Pas aprovimit të Ligjit, AKK organ kompetent për IKIH

04/08/2022

REGIP, ekspertë të Bankës Botërore qëndruan në AKK

25/07/2022

AKK, vizita pune në Gjilan dhe Kamenicë

11/03/2022

Sistemi i Unifikuar i Adresave dhe ndërlidhja e regjistrit të adresave me regjistrin civil

04/07/2022

AKK merr pjese në Forumin Botëror Gjeohapësinor

04/07/2022
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net