Takim për strategjinë për të drejtat pronësore

08/11/2022

Ministria e Drejtësisë në bashkëpunim me Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) Misioni në Kosovë ka organizuar punëtorinë treditore për të mbështetur Ministrinë e Drejtësisë në përditësimin e Planit të Veprimit të Strategjisë për të Drejtat pronësore. Punëtoria ka shërbyer si një platformë për të diskutuar arritjet e bëra deri më tani që nga miratimi i strategjisë në vitin 2017 dhe të konsiderohen hapat e nevojshëm për të siguruar dhe mundësuar që pikat e Planit të Veprimit të zbatohen në një periudhë optimale. Pjesëmarrësit në këtë takim kanë diskutuar hapat e nevojshëm dhe janë dakorduar për përgjegjësitë institucionale dhe afatet kohore për zbatimin e të gjitha pikave të veprimit. Punëtoria është mbajtur nga data 2 deri më 4 nëntor, ndërsa Agjencia Kadastrale e Kosovës në këtë takim është përfaqësues nga zv. Drejtori i Drejtorisë Ligjore z. Bashkim Shaqiri.

Shpërndaje në:

Të tjera

Pas aprovimit të Ligjit, AKK organ kompetent për IKIH

04/08/2022

REGIP, ekspertë të Bankës Botërore qëndruan në AKK

25/07/2022

AKK, vizita pune në Gjilan dhe Kamenicë

11/03/2022

Sistemi i Unifikuar i Adresave dhe ndërlidhja e regjistrit të adresave me regjistrin civil

04/07/2022

AKK merr pjese në Forumin Botëror Gjeohapësinor

04/07/2022
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net