Mbahet takimi i parë i Komitetit të Praktikave të Mira

17/11/2022

Agjencia Kadastrale e Kosovës në bashkëpunim me Aktivitetin për Qeverisje Pronësore të USAID kanë themeluar Komitetin e Praktikave të Mira i cili do të shërbejë si një forum këshillues ndërinstitucional për shkëmbimin e përvojave, praktikave më të mira dhe mësimeve të nxjerra ndërmjet institucioneve të nivelit lokal dhe qendror, që kanë një rol të drejtpërdrejtë në qeverisjen e të drejtave pronësore në Kosovë. Ndërsa me datë 17 Nëntor është mbajtur edhe takimi i parë i këtij Komiteti ku mes tjerash janë prezantuar edhe komponentët kryesore të Aktivitetit të USAID-it për Qeverisje Pronësore, pastaj përfaqësuesit e komunave të përzgjedhura si përfitueset e para nga ky aktivitet, respektivisht Komunat Pejë, Ferizaj, Rahovec, Suharekë dhe Lipjan kanë prezantuar të arriturat dhe sfidat e tyre në fushën e të drejtave pronësore e ngjashëm si dhe nga AKK janë prezantuar ndryshimet e parapara ligjore dhe ndikimi i tyre në punën e Zyrave Kadastrale Komunale. Në takimin në fjalë morën pjesë përfaqësues nga Agjencia Kadastrale e Kosovës, Ministria e Drejtësisë, Administrata Tatimore e Kosovës, nga Aktiviteti për Qeverisje Pronësore i USAID, nga pesë komunat e sipër përmendura të cilët shtruan për diskutim pika të ndryshme të interesit e të cilat do të trajtohen në takimet e ardhshme.

Shpërndaje në:

Të tjera

Pas aprovimit të Ligjit, AKK organ kompetent për IKIH

04/08/2022

REGIP, ekspertë të Bankës Botërore qëndruan në AKK

25/07/2022

AKK, vizita pune në Gjilan dhe Kamenicë

11/03/2022

Sistemi i Unifikuar i Adresave dhe ndërlidhja e regjistrit të adresave me regjistrin civil

04/07/2022

AKK merr pjese në Forumin Botëror Gjeohapësinor

04/07/2022
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net