Kërkesë për Oferta - Shërbime Jokonsulente

22/08/2023

Punëdhënësi: Agjencia Kadastrale e Kosovës 
Projekti: Projekti i Kadastrit të Pronës së Paluajtshme dhe Infrastrukturës Gjeohapësinore (REGIP) 
Titulli i kontratës: Prodhimi dhe instalimi i zonave të qarkullimit publik (emrat e rrugëve) dhe tabelat me numrat e adresave 
Shteti: Republika e Kosovës 
Nr. i Kredisë: IDA-63540
RFB Nr: XK-KCA-236215-GO-RFB
Publikuar më: 21 gusht 2023

Shkarko Kërkesën

Shpërndaje në:

Të tjera

Kërkesë për Shprehje të Interesit - Specialist i GIS-it për Sistemin e Adresave

05/09/2023

Njoftim për dhënie të Kontratës - Specialist i Kadastrit për Kadastrin e Përçojave

04/08/2023

Njoftim për dhënie të Kontratës - Rilevimi aerofotogrametrik i territorit të Republikës së Kosovës

25/07/2023

Njoftim për dhënie të Kontratës - STAFI MBËSHTETËS KOMUNAL – KONSULENTËT

24/07/2023

Kërkesë për Shprehje të Interesit - STAFI MBËSHTETËS KOMUNAL – KONSULENTËT (PËR MBLEDHJEN DHE PËRDITËSIMIN E TË DHËNAVE TË ADRESAVE)

20/07/2023
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net