Kërkesë për Oferta - Shërbime Jokonsulente

22/08/2023

Punëdhënësi: Agjencia Kadastrale e Kosovës 
Projekti: Projekti i Kadastrit të Pronës së Paluajtshme dhe Infrastrukturës Gjeohapësinore (REGIP) 
Titulli i kontratës: Prodhimi dhe instalimi i zonave të qarkullimit publik (emrat e rrugëve) dhe tabelat me numrat e adresave 
Shteti: Republika e Kosovës 
Nr. i Kredisë: IDA-63540
RFB Nr: XK-KCA-236215-GO-RFB
Publikuar më: 21 gusht 2023

Shkarko Kërkesën

Shpërndaje në:

Të tjera

Kërkesë për Shprehje të Interesit - Specialist i Komunikimit/Marrëdhënieve me Publikun

04/04/2024

Njoftim Specifik i Prokurimit - Korrigjimi i të dhënave në Sistemin Informativ Kadastrale dhe Tokësor të Kosovës (SIKTK)

02/04/2024

Njoftim për dhënien e Kontratës - Furnizimi dhe instalimi me harduer (pajisje për qendrat e të dhënave etj.) dhe licenca standarde

14/02/2024

Njoftim për dhënien e Kontratës - Konsulent Ligjor

16/01/2024

Njoftim Specifik i Prokurimit - ZHVILLIMI DHE AVANCIMI I SISTEMEVE TË INFORMACIONIT KADASTRAL

08/12/2023
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net