Kërkesë për Shprehje të Interesit - Specialist i GIS-it për Sistemin e Adresave

05/09/2023

NDRYSHIMI NR. 1
I Kërkesës për Shprehje të Interesit për Specialist të GIS-it për Sistemin e Adresave;
Nr. identifikues i kontratës: XK-KCA-377069-CS-INDV

Shkarko Kërkesën për Shprehje të Interesit


Shteti: Kosovë
ID e projektit: P164555
Emri i kredisë së Bankës Botërore: Projekti i Kadastrit të Pronës së Paluajtshme & Infrastrukturës Gjeohapësinore
Nr. identifikues i kontratës: XK-KCA-377069-CS-INDV

Shkarko Kërkesen

Shkarko Termat e Referencës

Shpërndaje në:

Të tjera

Kërkesë për Shprehje të Interesit - Specialist i Komunikimit/Marrëdhënieve me Publikun

04/04/2024

Njoftim Specifik i Prokurimit - Korrigjimi i të dhënave në Sistemin Informativ Kadastrale dhe Tokësor të Kosovës (SIKTK)

02/04/2024

Njoftim për dhënien e Kontratës - Furnizimi dhe instalimi me harduer (pajisje për qendrat e të dhënave etj.) dhe licenca standarde

14/02/2024

Njoftim për dhënien e Kontratës - Konsulent Ligjor

16/01/2024

Njoftim Specifik i Prokurimit - ZHVILLIMI DHE AVANCIMI I SISTEMEVE TË INFORMACIONIT KADASTRAL

08/12/2023
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net