Njoftim Specifik i Prokurimit - ZHVILLIMI DHE AVANCIMI I SISTEMEVE TË INFORMACIONIT KADASTRAL

08/12/2023

BlerësiAgjencia Kadastrale e Kosovës 
Projekti: Projekti i Kadastrit të Pronës së Paluajtshme dhe Infrastrukturës Gjeohapësinore (REGIP) 
Titulli i kontratës: ZHVILLIMI DHE AVANCIMI I SISTEMEVE TË INFORMACIONIT KADASTRAL
Shteti: Republika e Kosovës 
Nr. i Huasë / Nr. Kredisë / Nr. i Grantit: IDA-63540 
Nr. RFP: XK-KCA-385082-NC-RFP

AMANDMENT NO 1_Final

CLARIFICATIONS RESPONSE_1_120124

Shkarko Njoftimin

Shkarko RFP - DEVELOPMENT AND ADVANCING CADASTRAL INFORMATION SYSTEMS Shpërndaje në:

Të tjera

Njoftim Specifik i Prokurimit - Konvertimi, ngarkimi dhe përditësimi i të dhënave hapësinore në SIKTK-HK nga projektet e Kadastrit Ndërtesave

06/06/2024

Njoftim për Dhenien e Kontratës - Prodhimi dhe instalimi i tabelave me emrat e rrugëve dhe numrat e adresave në hapësirat e qarkullimit publik

07/05/2024

Kërkesë për Shprehje të Interesit - Specialist i Komunikimit/Marrëdhënieve me Publikun

04/04/2024

Njoftim Specifik i Prokurimit - Korrigjimi i të dhënave në Sistemin Informativ Kadastrale dhe Tokësor të Kosovës (SIKTK)

02/04/2024

Njoftim për dhënien e Kontratës - Furnizimi dhe instalimi me harduer (pajisje për qendrat e të dhënave etj.) dhe licenca standarde

14/02/2024
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net