E DREJTA E GRUAS NË PRONË

29/09/2022

Agjencia Kadastrale e Kosovës i kushton rëndësi të madhe barazisë gjinore në të drejta pronësore, duke lehtësuar qasjen e gruas në prone, gjithnjë duke u thirrur në legjislacionin në fuqi. Komunikimi dhe ngritja e vetëdijes janë thelbësore në ndryshimin e vlerave dhe qëndrimeve, përfshirë edhe ato për barazinë gjinore dhe zotërimin e qeverisjes së tokës. Komunikimi mund t'i mobilizoj njerëzit që të ndërmarrin veprime, siç është paraqitja e të drejtave të tyre mbi tokën, duke ndihmuar në ndërtimin e konsensusit mbi problemet dhe zgjidhjes së tyre të mundshme nëpërmjet pjesëmarrjes së të gjithë akterëve. Avokimi i bazuar në dëshmi vërteton vlerën e procesit të barazisë gjinore, e cila me kontributin dhe pjesëmarrjen e të gjithë akterëve, si femra dhe meshkuj, e bënë të mundshme arritjen e një konsensusi dhe mbështetjen ndaj politikave që dalin nga kjo. Sensibilizimi gjinor mund të duhet të integrohet në komunikim, ngritje të vetëdijes, përpjekje për avokim sepse qëndrimet që ekzistojnë gjatë rreth barazisë gjinore dhe tokës mund të jetë e vështirë të ndryshohen. Sensibilizimi i gjinor i efektshëm duhet të synoj si femrat dhe meshkujt e të gjitha moshave, feve, etnive, statusit shoqëror, etj. Me qëllim të avancimit të të drejtës së guras në prone Agjencia Kadastrale e Kosovës ka të angazhuar edhe Zyrtaren për Barazi Gjinore e cila mund të kontaktohet perms adresës së vijonë:

akk@rks-gov.net

Shpërndaje në:

Të tjera

Më shumë se udhëheqësi (2018)

29/09/2022

RECAP +

29/09/2022
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net