DIREKTIVA INSPIRE 2007/2/EC

18/09/2022

Direktiva INSPIRE 2007/2/EC është një iniciativë e BE-së që përcakton një kornizë të përgjithshme për një infrastrukturë të të dhënave hapësinore për qëllimet e politikave mjedisore të Komunitetit Evropian dhe politikave ose aktiviteteve që mund të ndikojnë në mjedis, dhe e njejta ka hyrë në fuqi në 15 Maj 2007. Nevoja për direktivën INSPIRE u shfaq për shkak të situatës së papërcaktuar të gjëndjes së përgjithshme dhe rregulloreve lidhur me të dhënat gjeohapësinore në Evropë, e cila karakterizohej nga mungesa e shpërndarjes dhe mungesa e disponueshmërisë së të dhënave të përshtatshme, mungesa e harmonizimit mes të dhënave të shkallëve të ndryshme gjeografike, shpenzimet e tepërta, përdorimi i pamjaftueshëm i standardeve, mungesa e koordinimit ndërmjet niveleve administrative që janë përgjegjëse për krijimin e të dhënave gjeohapësinore, mungesa e të dhënave të përshtatshme, kufizimet në lidhje me shpërndarjen e të dhënave (të drejtat e autorit, qasja e të dhënave, taksat) etj. Ashtu si të gjitha direktivat e tjera të Bashkimit Evropian, edhe direktiva INSPIRE është gjithashtu e nevojshme të futet edhe në legjislacionin kombëtar.


Shpërndaje në:

Të tjera

INFRASTUKTURA E INFORMACIONEVE GJEOHAPËSINORE NË REPUBLIKËN E KOSOVËS

19/09/2022

KONCEPTI I INFTRASTRUKTURËS KOMBËTARE PËR INFORMACIONE HAPËSINORE

19/09/2022

IMPLEMENTIMI PRAKTIK DHE TË ARRITURAT NË FUSHËN E IKIH

18/09/2022
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net