Pas aprovimit të Ligjit, AKK organ kompetent për IKIH

Autori: Andi Krasniqi 04/08/2022

Me propozim të Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës respektivisht Agjencisë Kadastrale të Kosovës, Kuvendi i Republikës së Kosovës kohë më parë ka aprovuar Ligjin Nr. 08/L-010 për krijimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Hapësinor (IKIH) në Republikën e Kosovës i cili është publikuar në gazetën zyrtare më datë 04.07.2022 dhe ka hyrë në fuqi 15 nga dita e publikimit në gazetën zyrtare, me datë 19.07.2022. Implementimi i konceptit të IKIH është i një rëndësie të veçantë për Republikën e Kosovës pasi vendi përditë e më shumë po ballafaqohet me rritje të kërkesës për të dhëna gjeohapësinore të cilat janë të nevojshme për planifikim dhe vendim-marrje. 

Bazuar në ligjin e sipërpërmendur Agjencia Kadastrale e Kosovës është pika qendrore për themelimin dhe koordinimin e IKIH.

Shpërndaje në:

Të tjera

REGIP, ekspertë të Bankës Botërore qëndruan në AKK

25/07/2022

AKK, vizita pune në Gjilan dhe Kamenicë

11/03/2022

Sistemi i Unifikuar i Adresave dhe ndërlidhja e regjistrit të adresave me regjistrin civil

04/07/2022

AKK merr pjese në Forumin Botëror Gjeohapësinor

04/07/2022

Vazhdojnë takimet në Komuna, nënshkruhen memorandume bashkëpunimi

04/07/2022
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net