REGIP, ekspertë të Bankës Botërore qëndruan në AKK

Autori: AKK 25/07/2022

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) është përfituese e Projektit për Regjistrimin e Pronës në Kadastër dhe për Infrastrukturë Gjeohapësinore, huamarrje kjo nga Banka Botërore në kuadër të cilët projekt janë paraparë dhjetëra aktivitete për implementim në një periudhë pesëvjeçare. 

Me qëllim të përcjellës së ecurisë së aktiviteteve në kuadër të këtij projekti si dhe për të diskutuar për sfidat me të cilat janë duke u ballafaquar aktivitetet, një delegacion i ekspertëve të Bankës Botërore respektivisht Udhëheqësi i Ekipit z. Paul Scott Prettitore, zv. Udhëheqësi i ekipit z. Caleb Travis Johnson dhe ekspertja për çështje shoqërore z-nja Alma Shahbaz kanë qëndruar në një vizitë njëjavore në AKK ku zhvilluan një sërë takimesh me ekspertë të AKK-së rreth projekteve kapitale në pritje të implementimit dhe me palë të jashtme të interesit që kryesisht ishin në fushën e gjithë përfshirjes shoqërore në shfrytëzim të të drejtave pronësore.

Shpërndaje në:

Të tjera

Pas aprovimit të Ligjit, AKK organ kompetent për IKIH

04/08/2022

AKK, vizita pune në Gjilan dhe Kamenicë

11/03/2022

Sistemi i Unifikuar i Adresave dhe ndërlidhja e regjistrit të adresave me regjistrin civil

04/07/2022

AKK merr pjese në Forumin Botëror Gjeohapësinor

04/07/2022

Vazhdojnë takimet në Komuna, nënshkruhen memorandume bashkëpunimi

04/07/2022
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net