AKK pret në takim Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit

30/10/2023

Kohë më parë Agjencia Kadastrale e Kosovës kishte marrë vendim për hapjen e pjesshme të regjistrave të saj për institucione të interesit, ndërsa shumë nga këto institucione pasi që i janë nënshtruar trajnimit nga ekspertë të AKK-së kanë filluar të i qasen regjistrave për nevoja të punëve të tyre të përditshme.
Në shtator 2022 në ambientet e AKK-së është mbajtur trajnimi i zyrtarëve të Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit për qasje të kufizuar në Regjistrin e të Drejtave mbi Pronën e Paluajtshme. Trajnimit iu nënshtruan disa zyrtarë të Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit ndërsa përgatitja e tyre do të mundësojë shfrytëzimin e informacioneve kadastrale në kohë reale dhe përmes ueb shërbimeve. Nevoja për këtë trajnim vije edhe si rezultat i avancimeve teknologjike dhe ligjore të Agjencisë Kadastrale të Kosovës në fushën e hapjes së të dhënave dhe shkëmbimit të tyre në kohë reale me institucione publike të interesit. Kjo mënyrë e funksionimit do të avancojë kualitetin e shërbimeve që institucione të ndryshme u ofrojnë qytetarëve dhe institucioneve të Republikës së Kosovës.
Në takimin e fundit të mbajtur në AKK u diskutua në lidhje me mundësinë e verifikimit të pronarëve që tashmë janë verifikuar më herët me kërkesa fizike në AKK. Për të thjeshtuar dhe shpejtuar verifikimin palët u dakorduan për zhvillime të reja në sistemet digjitale për të mundësuar komunikim nëpërmjet ueb shërbimeve.
Meqë fokusi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës është digjitalizimi i shërbimeve kadastrale, ky institucion po vazhdon takime me palë të ndryshme të interesit për të mundësuar ofrimin e shërbimeve sa me të lehta e më të shpejta në të dhëna kadastrale.

Shpërndaje në:

Të tjera

AKK pret në takim ekspertë të Bankës Botërore në kuadër të Projektit “Rritja e Cilësisë dhe Fushëveprimit të Regjistrimit të Tatimpaguesve”

05/12/2023

AKK-ja pjesë e punëtorisë për shpronësim organizuar nga MMPHI – Departamenti i Shpronësimit

01/12/2023

Hapen zyrat kadastrale në veri

29/11/2023

Funksionalizohen shërbimet kadastrale në ZKK Mitrovicë Veriore, Leposaviq, Zubin Potok dhe Zveçan

27/11/2023

AKK-ja pjesë e punëtorisë për komasacion organizuar nga AKP-ja

22/11/2023
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net