Organizohet takimi i radhës i Komitetit të praktikave të mira

14/05/2024

Në kuadër të Aktivitetit për Qeverisje Pronësore, Agjencia Kadastrale të Kosovës në bashkëpunim me USAID-in  kanë organizuar takimin e radhës së Komitetit të praktikave të mira me pjesëmarrës drejtorë e zyrtarë nga komunat partnere të aktivitetit. Pjesëmarrës ishin edhe zyrtarë nga Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, e gjithashtu edhe nga institucione tjera.
Temë diskutimi ishin dy nga ndryshimet me legjislacionin e ri që kanë të bëjnë me hapjen e të dhënave kadastrale dhe pararegjistrimin e objekteve ndërtimore. Hapsirë iu dha për të prezentuar sfidat dhe vështirësitë edhe Zyreve Kadastrale Komunale.
Kujtojmë që Komiteti i Praktikave të Mira (KPM) shërben si një forum këshillues ndërinstitucional, për shkëmbimin e përvojave, praktikave më të mira dhe mësimeve të nxjerra ndërmjet institucioneve të nivelit lokal dhe qendror, që kanë një rol të drejtpërdrejtë në qeverisjen dhe mirëmbajtjen e Regjistrit të të Drejtave Pronësore në Kosovë. Nga këto takime synohet që të definohen hapat që duhet të ndërmarrë secila ZKK në drejtim të ngritjes së cilësisë së shërbimeve për qytetarë, mënyrën e riorganizmit dhe ndryshimeve në staf, e pozita mbrenda ZKK-së dhe rekomandime të tjera që lidhen me përshpejtimin e punës mbrenda ZKK-së.
Në anë tjetër edhe AKK-ja do ofrojë mbështetjen dhe përkrahjen e vazhdueshme për ZKK-të, por gjithashtu tani edhe pas fuqizimit të Ligjit dhe UA të reja, do të monitorojë edhe më fuqishëm funksionimin dhe aktivitetin e ZKK-ve për të ofruar shërbime sa më të mira për qytetarët.

Shpërndaje në:

Të tjera

Përmbyllet me sukses punëtoria 4 ditore e organizuar nga AKK-ja për Udhëzuesit e punës

24/05/2024

Vazhdojnë në ditën e dytë punimet e punëtorisë për krijimin e Udhëzuesve të punës

23/05/2024

Agjencia Kadastrale e Kosovës organizon punëtori disa ditore për krijimin e Udhëzuesve të punës

22/05/2024

Ndërlidhja e qytetarit me adresë

21/05/2024

Reformat në legjislacion dhe projektet e planifikuara nga AKK prezentohen në Konferencën e Bankës Botërore për Tokën

17/05/2024
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net