Njoftim-Në platformën online e-Kosova mundësohet edhe shërbimi i nxjerrjes së certifikatës së pronës, kopjes së planit dhe koordinatave të njësive kadastrale

Lexo më shumë

Njoftim për dhënie të Kontratës - Specialist i Prokurimit

Shërbimet kryesore

Lajme

24/03/2023

Caktohet grupi punues për projektin “Zhvillimi i moduleve të SIKTK-së”

Zv. Drejtori i përgjithshëm i AKK-së Avni Ahmeti, ka nxjerr vendim me të cilin ka caktuar grupin punues për projektin “Zhvillimi i ...

Produktet kryesore

Gruaja dhe prona

18.9%

e grave janë pronare të pronave të regjistruara në kadastër

Dokumente

Frogot Password?

Lost your password? No problem! Enter your email address to verify your account.

Alerady a member?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net