Njoftim i rëndësishëm për qytetarët e Republikës së Kosovës

Lexo më shumë

A janë tarifat e njëjta për shërbimet që ofrojnë gjeodetët e licencuar?

Shërbimet kryesore

Lajme

13/06/2024

Përmbyllet me sukses punëtoria 3 ditore e organizuar nga AKK-ja për hartimin e planit strategjik të punës për implementimin e Ligjit për kadastër

Punëtoria 3 ditore e organizuar nga Agjencia Kadastrale e Kosovës për hartimin e planit strategjik të punës për implementimin e Ligjit për ...

Produktet kryesore

Gruaja dhe prona

19.72%

e grave janë pronare të pronave të regjistruara në kadastër

Dokumente

Frogot Password?

Lost your password? No problem! Enter your email address to verify your account.

Alerady a member?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net