Njoftim i rëndësishëm për qytetarët e Republikës së Kosovës

Lexo më shumë

A janë tarifat e njëjta për shërbimet që ofrojnë gjeodetët e licencuar?

Shërbimet kryesore

Lajme

22/02/2024

Agjencia Kadastrale e Kosovës po merr pjese në konferencën regjionale “Dita e Infrastrukturës Kombëtare të Informacioneve Hapësinore -2024”

Një delegacion nga AKK po merr pjese në konferencën regjionale “Dita e Infrastrukturës Kombëtare të Informacioneve Hapësinore (IKIH) -2024” në Shkup, Maqedonia ...

Produktet kryesore

Gruaja dhe prona

19.72%

e grave janë pronare të pronave të regjistruara në kadastër

Dokumente

Frogot Password?

Lost your password? No problem! Enter your email address to verify your account.

Alerady a member?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net