Gruaja dhe prona

29/09/2022

E DREJTA E GRUAS NË PRONË

Agjencia Kadastrale e Kosovës i kushton rëndësi të madhe barazisë gjinore në të drejta pronësore, duke lehtësuar qasjen e gruas në prone, ...

Lexo më shumë
Frogot Password?

Lost your password? No problem! Enter your email address to verify your account.

Alerady a member?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net